Uchwały

UCHWAŁA NR XCII/1686/10 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 25 sierpnia 2010 r.

w sprawie nadania statutu Osiedlu Teofilów-Wielkopolska.


Na podstawie art. 35 ust. 1, ust. 3 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675), Rada Miejska w Łodzi

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1. Nadaje się statut jednostce pomocniczej Miasta Łodzi - Osiedlu Teofilów-Wielkopolska,
stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr LII/1126/01 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 stycznia 2001 r.
w sprawie nadania statutu Osiedlu Teofilów-Wielkopolska (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2001 r. Nr 15,
poz. 133, Nr 155, poz. 2035, z 2004 r. Nr 267, poz. 2267, Nr 320, poz. 2677, z 2006 r. Nr 79, poz. 664, z 2008 r. Nr 404, poz. 4184 oraz z 2010 r. Nr 18, poz. 121).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego z wyjątkiem przepisów § 8, § 13 ust. 2 pkt 11 i § 18 ust. 2 pkt 7 Statutu Osiedla Teofilów-Wielkopolska, stanowiącego załącznik do uchwały, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi
Tomasz Kacprzak