Statut osiedla

Załącznik do Uchwały Nr XCII/1686/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 sierpnia 2010 r.

 

STATUT JEDNOSTKI POMOCNICZEJ MIASTA ŁODZI-OSIEDLA TEOFILÓW - WIELKOPOLSKA

 

Rozdział 1.


Postanowienia ogólne
§ 1. Osiedle Teofilów-Wielkopolska, zwane dalej Osiedlem, jest jednostką pomocniczą Miasta
Łodzi.
§ 2. Mieszkańcy Osiedla tworzą wspólnotę osób zamieszkujących terytorium, którego granice
opisane są w załączniku nr 1 do statutu oraz oznaczone na mapie stanowiącej załącznik nr 2 do statutu.
§ 3. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Osiedle może nawiązywać współpracę z innymi
osiedlami.


Rozdział 2.


Zakres działania i zadania Osiedla
§ 4. Do zakresu działania Osiedla należą sprawy publiczne o zasięgu lokalnym, przekazane przez
Radę Miejską w Łodzi do kompetencji Osiedla.
§ 5. Osiedle uczestniczy w realizacji zadań Miasta poprzez:
1)inicjowanie, wspieranie oraz organizowanie działań mających na celu zaspokajanie potrzeb
mieszkańców Osiedla;
2)opiniowanie projektu budżetu Miasta;
3)uczestnictwo przedstawiciela Rady Osiedla, będącego pracownikiem Urzędu Miasta Łodzi lub
miejskiej jednostki organizacyjnej, w komisjach przetargowych organizowanych przez miejskie
jednostki organizacyjne, w tym administracje nieruchomościami, w zakresie spraw w całości
realizowanych na obszarze Osiedla wraz z oceną realizacji tych zadań,
4)podejmowanie, wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska, przyrody i zieleni miejskiej na
terenie Osiedla;
5)współdziałanie z organami Miasta, Policją, Strażą Miejską i Strażą Pożarną w zakresie utrzymania
ładu, porządku publicznego, bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania patologiom społecznym na terenie
Osiedla;
6)współdziałanie z organizacjami społecznymi i innymi podmiotami w tworzeniu na terenie Osiedla
świetlic i klubów osiedlowych dla dzieci, młodzieży i pozostałych mieszkańców;
7)współdziałanie z administracjami nieruchomościami istniejącymi na terenie Osiedla w zakresie
zarządzania i dbałości o stan mienia komunalnego, wskazywania niezbędnych, priorytetowych do
wykonania remontów, udziału w odbiorze wykonywanych prac;
8)współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w sprawach istotnych dla Osiedla;
9)ocenę funkcjonowania miejskich jednostek organizacyjnych działających na terenie Osiedla w sferze
użyteczności publicznej;
10)wnioskowanie o kontrolę miejskiej jednostki organizacyjnej działającej na terenie Osiedla w sferze
użyteczności publicznej, z wyłączeniem jednostek organizacyjnych, które zakresem działania
obejmują całe miasto;
11)wyrażanie opinii oraz występowanie z postulatami i wnioskami do organów Miasta Łodzi i miejskich
jednostek organizacyjnych we wszystkich sprawach należących do Miasta, a dotyczących Osiedla;
12)występowanie do przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi, komisji Rady, radnych oraz
Prezydenta Miasta Łodzi z wnioskami o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawach
dotyczących Osiedla;
13)wnioskowanie o przekazanie zadań oraz składników mienia komunalnego w celu współdziałania
przy realizacji spraw, w części dotyczącej Osiedla, z zakresu: placów zabaw, świetlic, klubów, boisk
i terenów rekreacyjnych;
14)uczestnictwo przedstawiciela Rady Osiedla w radach programowych miejskich instytucji kultury,
oświatowych i sportowo-rekreacyjnych działających na obszarze Osiedla;
15)zgłaszanie wniosków i opinii do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
w trakcie ich sporządzania;
16)opiniowanie projektów uchwał i innych rozstrzygnięć organów Miasta, w części dotyczącej Osiedla,
w sprawach:
a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
b) zbywania nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych będących własnością Miasta,
c) lokalizacji inwestycji miejskich wraz z oceną ich oddziaływania na środowisko na terenach
będących własnością Miasta,
d) planu rzeczowego i finansowego budowy i remontów obiektów komunalnych, w tym: dróg i ulic
oraz ich oświetlenia, wodociągów, kanalizacji, sieci zaopatrujących w energię elektryczną i cieplną
budynki mieszkalne, urządzeń sportowych; planu rzeczowego i finansowego zakładania
i utrzymania zieleni miejskiej oraz terenów rekreacyjnych,
e) przeznaczania wolnych lokali użytkowych będących własnością Miasta,
f) zmiany przeznaczenia miejskich obiektów oświatowych, służby zdrowia, kultury, pomocy
społecznej, sportu i rekreacji,
g) lokalizacji punktów handlowych, gastronomicznych, usługowych i targowisk oraz punktów
sprzedaży i konsumpcji alkoholu oraz cofania wydanych w tym zakresie zezwoleń,
h) przebiegu tras linii komunikacyjnych lokalnego transportu zbiorowego oraz rozmieszczenia
przystanków;
17)opiniowanie wykonania budżetu Miasta w zakresie zadań własnych realizowanych przez Delegaturę Łódź-Bałuty Urzędu Miasta Łodzi.
§ 6. W przypadku, gdy właściwy organ Miasta nie uwzględnił zgłoszonych opinii, wniosków
i postulatów, winien przedstawić uzasadnienie takiej decyzji w terminie 14 dni od daty wpływu opinii,
wniosku lub postulatu, a Osiedlu przysługuje możliwość odwołania się do Rady Miejskiej w Łodzi.
§ 7. 1. Organy Miasta powinny zasięgać opinii Osiedla w sprawach określonych w § 5 pkt 15, 16
i 17 statutu.
2. Zadania Osiedla, o których mowa w ust. 1, Rada Osiedla może przekazać Zarządowi Osiedla.
3. W przypadku braku opinii, o której mowa w ust. 1, po upływie 21 dni od daty wpłynięcia sprawy
uznaje się, że Osiedle nie wnosi uwag.
§ 8. 1. Osiedle posiada kompetencje decyzyjne przy wyborze zadań, w szczególności
w następujących dziedzinach:
1)prace remontowe żłobków i przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych
oraz innych placówek oświatowych;
2)prace remontowe chodników oraz dróg wraz z oświetleniem;
3)budowa lub modernizacja ogródków jordanowskich;
4)konserwacja zieleńców wraz z małą architekturą;
5)poprawa stanu bezpieczeństwa, ładu i porządku;
6)działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
7)działalność kulturalna i rekreacyjno-sportowa.
2. Środki finansowe na zadania, o których mowa w ust. 1, są planowane i wyodrębniane w ramach
zadań realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi lub miejskie jednostki
organizacyjne, i przyznawane poszczególnym osiedlom na podstawie algorytmów określonych przez
Prezydenta Miasta Łodzi w drodze zarządzenia.
3. Rada Osiedla, po rozpoznaniu potrzeb Osiedla oraz uwzględniając możliwości realizacji zadań,
o których mowa w ust. 1, uchwala listy rankingowe, wskazując w nich hierarchię realizacji zadań.
4. Rozpoznanie potrzeb Osiedla, o którym mowa w ust. 3, następuje poprzez zasięgnięcie opinii
mieszkańców Osiedla, co może nastąpić w szczególności w trybie konsultacji społecznych.
5. Zadania z list rankingowych ustalone w danym roku są realizowane w miarę posiadanych
środków w następnym roku budżetowym przez właściwe komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi
lub miejskie jednostki organizacyjne.
6. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2, określa procedury planowania, realizacji oraz kontroli
zadań, o których mowa w ust. 1.

 

Rozdział 3.

 

Organy Osiedla
§ 9. Organami Osiedla są:
1)Rada Osiedla,
2)Zarząd Osiedla.
§ 10. 1. Rada Osiedla jest organem stanowiącym i kontrolnym w Osiedlu.
2. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady Osiedla określa załącznik nr 3 do statutu.
§ 11. 1. Organy Osiedla wyrażają stanowisko w sprawach należących do zakresu ich zadań
w formie uchwał.
2. Uchwały organów Osiedla zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy statutowego składu organu w głosowaniu jawnym, chyba że statut stanowi inaczej.
§ 12. 1. W skład Rady Osiedla wchodzi 21 członków.
2. Rada Osiedla wybiera ze swojego grona Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego
w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego
składu Rady.
3. Odwołanie Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Osiedla następuje na pisemny,
zawierający uzasadnienie, wniosek co najmniej ¼ statutowego składu Rady Osiedla, w trybie określonym w ust. 2.
4. Rada Osiedla rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 3, na następnym posiedzeniu po tym, na
którym zgłoszono wniosek o odwołanie.
5. Wyboru Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Osiedla dokonuje się w ciągu
1 miesiąca od daty pierwszego posiedzenia Rady Osiedla.
6. W przypadku złożenia rezygnacji przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego Rada
Osiedla podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji i zwolnieniu z pełnienia obowiązków nie później niż
w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.
7. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 6, w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji
przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego Rady Osiedla jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.
8. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Osiedla zwołuje Przewodniczący Miejskiej Komisji
Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi bez zbędnej zwłoki.
9. Do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Osiedla posiedzenia Rady zwołuje i przewodniczy im
najstarszy wiekiem członek Rady Osiedla, z zastrzeżeniem wynikającym z ust. 5.
10. Na okres kadencji Rady Osiedla Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi wystawia legitymacje
jej członkom.
11. Rada Osiedla w terminie 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników wyborów uchwali regulamin
określający jej organizację wewnętrzną i tryb pracy, po pozytywnym zaopiniowaniu jego projektu przez
właściwe komisje Rady Miejskiej w Łodzi.
§ 13. 1. Do właściwości Rady Osiedla należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania
Osiedla, o ile niniejszy statut nie stanowi inaczej.
2. Do wyłącznej właściwości Rady Osiedla należy:
1)wybór i odwołanie Zarządu Osiedla, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie
sprawozdań z jego działalności;
2)wybór i odwołanie Skarbnika Osiedla oraz Sekretarza Osiedla;
3)wybór, odwołanie Komisji Rewizyjnej w składzie 3 - 5 osób spośród członków Rady Osiedla;
4)powoływanie stałych i doraźnych komisji, których skład, zakres i tryb działania określa regulamin
Rady Osiedla;
5)powoływanie i odwoływanie członków komisji;
6)delegowanie przedstawicieli na posiedzenia Rady Miejskiej w Łodzi i jej komisji, jeżeli przedmiotem
obrad są sprawy dotyczące Osiedla;
7)delegowanie przedstawicieli w celu realizacji zadań, o których mowa w § 5 statutu;
8)wnioskowanie o zmianę Statutu Osiedla uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów
statutowego składu Rady;
9)wnioskowanie o nadanie nazwy Osiedlu uchwałą podjętą w trybie określonym w pkt 8,
10)wnioskowanie o zmianę granic Osiedla uchwałą podjętą w trybie określonym w pkt 8;
11)wybór zadań, o których mowa w § 8 ust. 1 statutu;
12)występowanie do Dyrektora Delegatury Łódź-Bałuty Urzędu Miasta Łodzi, dyrektorów komórek
organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych
o udzielenie informacji w sprawach bezpośrednio dotyczących Osiedla;
13)pełnienie funkcji mediacyjnej w sprawach spornych dotyczących Osiedla.
§ 14. 1. Rada Osiedla obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę
potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Na wniosek Zarządu Osiedla lub co najmniej ¼ statutowego składu Rady Osiedla
Przewodniczący Rady obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady Osiedla w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.
3. Rada Osiedla może wprowadzić zmiany w porządku posiedzenia bezwzględną większością
głosów statutowego składu Rady.
4. Rada Osiedla podejmuje uchwały na wniosek członków Rady Osiedla lub Zarządu Osiedla.
§ 15. 1. Przewodniczący Rady Osiedla:
1)zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Osiedla;
2)organizuje pracę Rady Osiedla i reprezentuje ją na zewnątrz;
3)ustala porządek posiedzenia Rady Osiedla.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Osiedla lub z jego upoważnienia zadania
Przewodniczącego wykonuje Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla.
§ 16. 1. Organem wykonawczym Osiedla jest Zarząd Osiedla.
2. Rada Osiedla wybiera Zarząd Osiedla w liczbie 3 - 7 osób, w tym Przewodniczącego Zarządu
Osiedla i Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Osiedla.
3. Przewodniczący Zarządu Osiedla jest wybierany przez Radę Osiedla w głosowaniu tajnym
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady Osiedla.
4. Pozostali członkowie Zarządu Osiedla są wybierani przez Radę Osiedla w głosowaniu tajnym
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej statutowego składu, na wniosek
Przewodniczącego Zarządu Osiedla.
5. Odwołanie Przewodniczącego Zarządu Osiedla następuje na pisemny, zawierający uzasadnienie,
wniosek co najmniej ¼ statutowego składu Rady Osiedla, w trybie określonym w ust. 3.
6. Rada Osiedla rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 5, po zapoznaniu się z opinią Komisji
Rewizyjnej, na następnym posiedzeniu po tym, na którym zgłoszono wniosek o odwołanie, nie wcześniej jednak niż po upływie 1 miesiąca od dnia jego zgłoszenia. Jeżeli wniosek o odwołanie Przewodniczącego Zarządu Osiedla nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek o odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od poprzedniego głosowania.
7. Odwołanie pozostałych członków Zarządu Osiedla następuje w trybie określonym w ust. 4.
8. Odwołanie Przewodniczącego Zarządu Osiedla albo złożenie przez niego rezygnacji jest,
odpowiednio, równoznaczne z odwołaniem całego Zarządu Osiedla albo złożeniem rezygnacji przez cały Zarząd.
9. W przypadku odwołania albo rezygnacji całego Zarządu Osiedla Rada Osiedla dokonuje wyboru
nowego Zarządu Osiedla w trybie, o którym mowa w ust. 3 i 4, w ciągu 3 miesięcy od dnia odwołania
albo od dnia przyjęcia rezygnacji. W przypadku niedokonania wyboru nowego Zarządu Osiedla
w terminie 3 miesięcy od dnia odwołania albo od dnia przyjęcia rezygnacji Rada Osiedla ulega
rozwiązaniu z mocy prawa.
10. Odwołany Zarząd Osiedla lub jego poszczególni członkowie pełnią dotychczasowe obowiązki
do czasu wyboru nowego Zarządu lub poszczególnych jego członków. Rada Osiedla może zwolnić
członka Zarządu z tego obowiązku.
11. Sekretarz Osiedla i Skarbnik Osiedla są wybierani i odwoływani przez Radę Osiedla
w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej statutowego
składu, na wniosek Przewodniczącego Zarządu Osiedla.
12. Członkowie Zarządu Osiedla, w tym Przewodniczący Zarządu Osiedla i Zastępca
Przewodniczącego Zarządu Osiedla, a także Sekretarz Osiedla i Skarbnik Osiedla mogą być wybrani
spoza składu Rady Osiedla.
13. Sekretarz Osiedla i Skarbnik Osiedla uczestniczą w pracach Zarządu Osiedla bez prawa
głosowania.
14. Rada Osiedla wybiera Zarząd Osiedla w ciągu 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników
wyborów.
15. Jeżeli Rada Osiedla nie dokona wyboru Zarządu Osiedla w terminie określonym w ust. 14,
ulega rozwiązaniu z mocy prawa.
16. Po rozwiązaniu Rady Osiedla z przyczyny określonej w ust. 15 przeprowadza się wybory
przedterminowe.
§ 17. 1. Przewodniczący Zarządu Osiedla:
1)zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu Osiedla;
2)organizuje pracę Zarządu Osiedla, kieruje bieżącymi sprawami Osiedla oraz reprezentuje je na
zewnątrz.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zarządu Osiedla lub z jego upoważnienia zadania
Przewodniczącego wykonuje Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla.
§ 18. 1. Zarząd Osiedla wykonuje uchwały Rady Osiedla i zadania Osiedla określone statutem.
2. Do zadań Zarządu Osiedla należy w szczególności:
1)przygotowywanie projektów uchwał Rady Osiedla oraz materiałów na jej posiedzenia;
2)wykonywanie uchwał Rady Osiedla i przedkładanie sprawozdań z ich realizacji;
3)zarządzanie i korzystanie z przekazanego mienia komunalnego;
4)przygotowywanie projektów planów finansowych Osiedla;
5)wykonywanie planu finansowego Osiedla oraz przedkładanie Radzie Osiedla nie później niż do końca pierwszego kwartału sprawozdania z jego realizacji;
6)prowadzenie dokumentacji Rady Osiedla i Zarządu Osiedla;
7)przedstawianie Radzie Osiedla propozycji zadań, o których mowa w § 8 ust. 1 statutu.
3. Zarząd Osiedla wykonuje zadania korzystając z niezbędnej pomocy właściwej komórki
organizacyjnej Urzędu Miasta Łodzi lub jednostki organizacyjnej Miasta.
4. Zarząd Osiedla podaje do wiadomości mieszkańców informacje dotyczące:
1)zadań wybranych przez Radę Osiedla, o których mowa w § 8 ust. 3;
2)wykorzystania środków finansowych ujętych w budżecie Miasta Łodzi na wydatki Osiedla za
poprzedni rok budżetowy;
3)planu finansowego Osiedla na kolejny rok.
5. Posiedzenia Zarządu Osiedla zwołuje Przewodniczący Zarządu Osiedla w trybie określonym
w uchwalonym przez Radę Osiedla regulaminie pracy Zarządu Osiedla.
6. Posiedzenia Zarządu Osiedla odbywają się nie rzadziej niż raz na miesiąc.
§ 19. 1. Rada Osiedla rozpatruje roczne sprawozdanie z działalności Zarządu Osiedla w terminie do
końca kwietnia każdego roku.
2. Uchwała Rady Osiedla w sprawie nieprzyjęcia sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, jest
równoznaczna ze złożeniem wniosku o odwołanie Zarządu Osiedla.
3. Rada Osiedla rozpatruje wniosek o odwołanie Zarządu Osiedla na posiedzeniu zwołanym nie
wcześniej, niż po upływie 14 dni od podjęcia uchwały w sprawie nieprzyjęcia sprawozdania
z działalności Zarządu Osiedla, po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej i po wysłuchaniu
wyjaśnień Zarządu.
4. Rada Osiedla może odwołać Zarząd Osiedla z innej przyczyny niż nieprzyjęcie rocznego
sprawozdania z działalności Zarządu Osiedla jedynie na pisemny i uzasadniony wniosek co najmniej ¼ statutowego składu Rady Osiedla.
5. Odwołanie Zarządu Osiedla z przyczyn określonych w ust. 2 i 4 następuje w głosowaniu tajnym
bezwzględną większością głosów statutowego składu Rady Osiedla.
§ 20. 1. W przypadku złożenia rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Osiedla, Rada Osiedla
podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji i zwolnieniu z pełnienia obowiązków członka Zarządu Osiedla zwykłą większością głosów, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia rezygnacji.
2. Niepodjęcie przez Radę Osiedla uchwały w terminie, o którym mowa w ust. 1, jest
równoznaczne z przyjęciem rezygnacji i zwolnieniem z pełnienia obowiązków z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.
3. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka Zarządu Osiedla niebędącego jego
przewodniczącym, Przewodniczący Zarządu Osiedla obowiązany jest, najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od dnia przyjęcia rezygnacji lub upływu okresu, o którym mowa w ust. 2, przedstawić Radzie Osiedla nową kandydaturę na członka Zarządu Osiedla.
§ 21. Po upływie kadencji Rady Osiedla, Zarząd Osiedla działa do dnia wyboru nowego Zarządu.

 

Rozdział 4.

 

Gospodarka finansowa
§ 22. 1. Osiedle prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Miasta.
2. Gospodarka finansowa Osiedla prowadzona jest na podstawie zatwierdzonego przez Prezydenta
Miasta Łodzi planu finansowego.
§ 23. 1. Dochodami Osiedla są:
1)środki finansowe przyznane przez Radę Miejską w Łodzi;
2)darowizny, spadki i zapisy przekazane na rzecz Miasta z przeznaczeniem dla Osiedla;
3)dochody z przekazanego Osiedlu przez Miasto mienia komunalnego.
2. Uchwały w sprawie wydatkowania środków określonych w ust. 1 podejmuje Rada Osiedla.
§ 24. Obsługę finansowo-księgową i prawną organów Osiedla zapewnia Prezydent Miasta Łodzi za
pośrednictwem Delegatury Łódź-Bałuty Urzędu Miasta Łodzi.
§ 25. Zarządzanie i korzystanie z mienia komunalnego przekazanego Osiedlu odbywa się na
zasadach ustalonych przez Radę Miejską w Łodzi.

 

Rozdział 5.

 

Nadzór i kontrola
§ 26. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Zarządu Osiedla oraz gospodarkę finansową
i gospodarkę majątkiem Osiedla.
2. Komisja Rewizyjna działa zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radę Osiedla.
3. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w zarządzaniu finansami bądź majątkiem Osiedla lub
niezgodności z przepisami prawa, Komisja niezwłocznie informuje o tym Radę Osiedla, Radę Miejską
w Łodzi i Prezydenta Miasta Łodzi.
4. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji Przewodniczącego i Zastępcy
Przewodniczącego Rady Osiedla, funkcji w Zarządzie Osiedla ani funkcji Sekretarza Osiedla lub
Skarbnika Osiedla.
§ 27. 1. Przewodniczący Rady Osiedla zobowiązany jest do przedłożenia Przewodniczącemu Rady
Miejskiej w Łodzi, za pośrednictwem delegatury Urzędu Miasta Łodzi, uchwał Rady Osiedla w ciągu 14 dni od ich podjęcia.
2. Przewodniczący Zarządu Osiedla zobowiązany jest do przekazania Prezydentowi Miasta Łodzi,
za pośrednictwem delegatury Urzędu Miasta Łodzi, uchwał Zarządu Osiedla w ciągu 14 dni od ich
podjęcia.
3. Rada Miejska w Łodzi uchyla uchwałę, o której mowa w ust. 1, podjętą niezgodnie z prawem.
4. Prezydent Miasta Łodzi uchyla sprzeczny z prawem akt Zarządu Osiedla.
5. Prezydent Miasta Łodzi może uchylić akt Zarządu Osiedla podjęty w zakresie gospodarowania
mieniem także z powodu jego niezgodności z zasadami celowości, gospodarności lub rzetelności.
§ 28. Rada Miejska w Łodzi kontroluje działalność organów Osiedla poprzez Komisję Rewizyjną
Rady Miejskiej w Łodzi.
§ 29. 1. Rada Miejska w Łodzi może rozwiązać Radę Osiedla w razie powtarzających się rażących
naruszeń prawa.
2. Rozwiązanie Rady Osiedla jest równoznaczne z rozwiązaniem Zarządu Osiedla.

 

Rozdział 6.

 

Postanowienia końcowe
§ 30. W sprawach ustroju Osiedla nie uregulowanych niniejszym statutem mają odpowiednio
zastosowanie postanowienia: ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675); przepisy działów: I, II, VI ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U.
z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127
i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96,
poz. 607 i Nr 180, poz. 1111 oraz z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i 1652); Statutu Miasta Łodzi (Dz. Urz.
Woj. Łódzkiego z 2009 r. Nr 347, poz. 2860).

Załącznik nr 1 do Statutu Osiedla Teofilów-Wielkopolska

Opis granic Osiedla Teofilów-Wielkopolska.
- ul. Drewnowską – numery nieparzyste (od al. Włókniarzy do torów PKP trasy Łódź-Kaliska – Zgierz),
- wzdłuż torów PKP trasy Łódź-Kaliska – Zgierz (od ul. Drewnowskiej do rzeki Bałutki),
- wzdłuż granicy Delegatury UMŁ przebiegającej: rzeką Bałutką, powyżej ul. Rabatkowej i ul.
Słonecznikowej, poniżej ulic: Judyma, Odrowąża, Kotarbińskiego oraz ul. Zadraż (od torów PKP trasy
Łódź-Kaliska – Zgierz do ul. Szczecińskiej),
- ul. Szczecińską – numery nieparzyste (od skrzyżowania ul. Szczecińskiej i ul. Zadraż do ul.
Aleksandrowskiej),
- ul. Aleksandrowską – numery parzyste (od ul. Szczecińskiej do torów PKP trasy Łódź - Kaliska –
Zgierz),
- ul. Limanowskiego – numery parzyste (od torów PKP trasy Łódź-Kaliska – Zgierz do al. Włókniarzy),
- al. Włókniarzy – numery nieparzyste (od ul. Limanowskiego do ul. Drewnowskiej).

Załącznik nr 3 do Statutu Osiedla Teofilów-Wielkopolska

Zasady i tryb wyborów do Rady Osiedla

 

Rozdział 1.

 

Zasady ogólne
§ 1. 1. Wybory do Rady Osiedla, zwanej dalej Radą, są powszechne, równe, bezpośrednie
i odbywają się w głosowaniu tajnym.
2. W wyborach, o których mowa w ust. 1, głosować można tylko osobiście i tylko jeden raz.
§ 2. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) do Rady ma każdy mieszkaniec Miasta Łodzi,
któremu w dniu wyborów przysługuje prawo wybierania do Rady Miejskiej w Łodzi i stale zamieszkuje
na obszarze działania Rady.
§ 3. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo wybierania
do Rady, z wyjątkiem członków komisji wyborczych.
§ 4. 1. Kadencja Rady trwa 4 lata licząc od dnia wyboru i upływa wraz z kadencją Rady Miejskiej
w Łodzi.
2. Po zakończeniu kadencji Rady, Rada działa do dnia poprzedzającego dzień zebrania się Rady
następnej kadencji.
3. Kadencja Rady wybranej w wyniku wyborów przedterminowych, zarządzonych w razie
rozwiązania Rady, wyborów ponownych i wyborów przeprowadzonych wskutek zmiany granic Osiedla
powodującej zmianę o 25% liczby jego mieszkańców upływa z końcem kadencji pozostałych rad osiedli działających na obszarze Miasta Łodzi.
4. Rada Miejska w Łodzi w szczególnie uzasadnionych przypadkach może wydłużyć bądź skrócić
kadencję Rady, jednak nie więcej niż o 2 lata.
§ 5. Osiedle tworzy jeden okręg wyborczy.

 

Rozdział 2.

 

Zarządzenie wyborów i komisje wyborcze
§ 6. 1. Wybory do Rady zarządza uchwałą Rada Miejska w Łodzi nie później niż na 20 dni przed
upływem kadencji Rady, wyznaczając datę wyborów na dzień ustawowo wolny od pracy, zgodny z datą wyborów do Rady Miejskiej w Łodzi.
2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, określa dni, w których upływają terminy wykonania czynności
wyborczych (kalendarz wyborczy).
3. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy informacyjnej
w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 i tablicy informacyjnej Delegatury Łódź -Bałuty
Urzędu Miasta Łodzi, najpóźniej w 53 dniu przed dniem wyborów.
§ 7. Kalendarz wyborczy zawiera następujące czynności i terminy ich wykonania:
1)podanie oznaczenia Osiedla i jego granic, ustalenie liczby wybieranych członków Rady ustalenie
numeru okręgu wyborczego dla Osiedla, określenie granic okręgu wyborczego, ustalenie liczby
wybieranych członków Rady, granic i numerów obwodów głosowania oraz adresów lokali
wyborczych - najpóźniej w 46 dniu przed dniem wyborów;
2)zamknięcie list wyborczych - w 25 dniu przed dniem wyborów;
3)powołanie obwodowych komisji wyborczych - najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów;
4)zarządzenie wydrukowania obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na członków Rady
- najpóźniej na 10 dni przed dniem wyborów.
§ 8. Wyborów, o których mowa w § 4 ust. 3, nie zarządza się, jeżeli do zakończenia kadencji Rady
zostało mniej niż 6 miesięcy.
§ 9. Wybory przeprowadzają:
1)Miejska Komisja Wyborcza do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi;
2)obwodowe komisje wyborcze.
§ 10. Zasady i tryb powoływania, działania Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek
pomocniczych Miasta Łodzi i obwodowych komisji wyborczych oraz zasady wynagradzania członków
komisji określa Rada Miejska w Łodzi w odrębnych uchwałach.
§ 11. Obsługę wyborów zapewnia zespół powołany przez Dyrektora Delegatury Łódź -Bałuty
Urzędu Miasta Łodzi.

 

Rozdział 3.

 

Zgłaszanie kandydatów
§ 12. 1. Prawo zgłaszania kandydatów na członków Rady przysługuje wyborcom.
2. Kandydaci zgłaszani są w formie list kandydatów.
3. Przez listę kandydatów rozumie się również zgłoszenie jednego kandydata.
§ 13. 1. Listy kandydatów na członków Rady zgłasza się w Delegaturze Łódź-Bałuty Urzędu
Miasta Łodzi do zespołu ds. obsługi wyborów.
2. Przyjmujący zgłoszenie ma obowiązek:
1)sprawdzić zgodność zgłoszonej listy kandydatów z przepisami niniejszych Zasad i trybu wyboru do
Rady Osiedla;
2)wydać niezwłocznie zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia listy kandydatów;
3)przekazać listę kandydatów do Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych
Miasta Łodzi.
§ 14. 1. Zgłaszając listę kandydatów należy podać ich nazwiska i imiona, wiek oraz miejsce
zamieszkania.
2. Do zgłoszonej listy kandydatów należy dołączyć pisemne oświadczenie każdego z nich
o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 1, dla potrzeb
wyborczych.
3. Zgłaszający listę i kandydaci mogą wnosić o oznaczenie listy oraz poszczególnych kandydatur na
zgłoszonej liście nazwą lub skrótem nazwy organizacji popierającej ich kandydaturę. Poparcie listy jak
i indywidualnego kandydata musi być udokumentowane oświadczeniem tej organizacji.
4. Kolejność kandydatów na liście ustalają zgłaszający listę.
§ 15. 1. Zgłoszona lista kandydatów na członków Rady musi być podpisana przez 50 wyborców
stale zamieszkałych w Osiedlu, niekandydujących w tych wyborach.
2. Wyborca, podpisując listę kandydatów na członków Rady, podaje czytelnie swoje imię,
nazwisko, adres zamieszkania, numer dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz składa podpis.
3. Uprawnionymi do zgłoszenia listy kandydatów, o której mowa w ust. 1, są pierwsi trzej wyborcy,
którzy podpisali listę kandydatów.
§ 16. 1. Jeżeli w terminie przewidzianym dla zgłoszenia list kandydatów zostanie w okręgu
wyborczym zgłoszona ogółem liczba kandydatów mniejsza od liczby przewidzianych mandatów, Miejska Komisja Wyborcza do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi niezwłocznie wzywa, przez rozplakatowanie obwieszczeń, do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów w trybie określonym w § 15. W takim przypadku termin zgłaszania list kandydatów ulega przedłużeniu o pięć dni, licząc od dnia rozplakatowania obwieszczenia.
2. Jeżeli postępowanie dotyczące dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów okaże się
bezskuteczne, wyborów do Rady nie przeprowadza się. Ponowne wybory zarządza Rada Miejska w Łodzi na pisemny wniosek mieszkańców Osiedla, na zasadach określonych w § 15 ust. 1 i 2.
3. Jeżeli na zgłoszonych listach kandydatów ogólna ich liczba jest równa liczbie przewidzianych
mandatów dla Osiedla, głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych do Rady uznaje się
zarejestrowanych kandydatów.
§ 17. 1. Jeżeli zgłoszona lista kandydatów wykazuje wady, zespół, o którym mowa w § 11, wzywa
zgłaszających do ich usunięcia w ciągu 3 dni. Jeżeli wskazane wady nie zostaną w terminie usunięte,
zespół stwierdza nieważność zgłoszonej listy kandydatów.
2. Decyzję stwierdzającą nieważność zgłoszonej listy kandydatów zgłaszający mogą zaskarżyć
w ciągu 2 dni do Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi. Decyzja Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi jest ostateczna.
§ 18. Miejska Komisja Wyborcza do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi dokonuje
rejestracji list kandydatów na członków Rady i zarządza wydrukowanie obwieszczenia zawierającego
dane o kandydatach, określone w § 14.
§ 19. 1. Zgłaszający listę kandydatów na członków Rady mogą wyznaczyć mężów zaufania do
obwodowych komisji wyborczych.
2. Mąż zaufania reprezentuje interesy swoich kandydatów w czasie głosowania, przy obliczaniu
głosów i przy sporządzaniu protokołu.
3. Mężom zaufania przysługuje prawo wniesienia do protokołu głosowania uwag z wymienieniem
konkretnych zarzutów.
4. Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi,
za pośrednictwem zespołu, o którym mowa w § 11, wydaje mężowi zaufania zaświadczenie uprawniające go do obecności w lokalu obwodowej komisji wyborczej w czasie wykonywania przez nią czynności wyborczych.
§ 20. Prowadzenie kampanii wyborczej w dniu poprzedzającym dzień głosowania i w dniu
głosowania jest zabronione.

 

Rozdział 4.

 

Procedura wyborcza
§ 21. Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej.
§ 22. Miejska Komisja Wyborcza do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi określa godzinę
rozpoczęcia i zakończenia głosowania.
§ 23. Przed rozpoczęciem głosowania obwodowa komisja wyborcza sprawdza, czy spełnione są
warunki do prawidłowego przeprowadzenia wyborów, czy urna jest pusta, po czym zamyka ją
i opieczętowuje.
§ 24. Od chwili zapieczętowania aż do zakończenia głosowania urny otwierać nie wolno.
§ 25. Od chwili rozpoczęcia głosowania do chwili jego zakończenia w lokalu wyborczym powinni
być obecni: przewodniczący obwodowej komisji wyborczej albo wiceprzewodniczący lub sekretarz i co
najmniej jeden członek komisji.
§ 26. 1. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji wyborczej
dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości i miejsca zamieszkania.
2. Obwodowa komisja wyborcza wpisuje dane wyborcy (imię, nazwisko, adres zamieszkania,
numer dokumentu stwierdzającego tożsamość) na listę wyborców.
3. Wyborca wpisany na listę wyborców otrzymuje kartę do głosowania i potwierdza otrzymanie
karty własnoręcznym podpisem w rubryce listy na to przeznaczonej.
§ 27. 1. Na karcie do głosowania umieszcza się listy kandydatów na członków Rady zarejestrowane
w okręgu wyborczym w kolejności ich zgłoszenia.
2. Karta do głosowania winna zawierać zwięzłą informację o sposobie głosowania i skutkach
wadliwego wypełnienia karty.
3. Kartę do głosowania opatruje się pieczęcią Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek
pomocniczych Miasta Łodzi.
4. Wzór karty do głosowania ustala Miejska Komisja Wyborcza do spraw jednostek pomocniczych
Miasta Łodzi.
§ 28. 1. Wyborca głosuje tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „x” w kratce obok
nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.
2. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania nie umieszczono znaku „x” przy
żadnym nazwisku lub postawiono znak „x” przy większej liczbie nazwisk.
3. Nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią
Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi.
4. Wszelkie skreślenia, dopiski poczynione na karcie do głosowania oraz znaki inne niż „x” na
karcie nie będą brane pod uwagę przez obwodową komisję wyborczą.
§ 29. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania, przewodniczący obwodowej komisji wyborczej
w obecności członków komisji otwiera urnę wyborczą, po czym komisja przystępuje do liczenia kart do głosowania, ustalenia głosów ważnych i obliczania głosów oddanych na poszczególne listy
i kandydatów.
§ 30. 1. Obwodowa komisja wyborcza sporządza w trzech egzemplarzach protokół głosowania
zawierający liczbę:
1)wyborców, którym wydano karty do głosowania;
2)oddanych kart do głosowania;
3)kart nieważnych;
4)kart ważnych;
5)głosów nieważnych;
6)głosów ważnie oddanych na każdą listę kandydatów;
7)głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów.
2. Protokół głosowania podpisują wszyscy członkowie obwodowej komisji wyborczej obecni przy
jego sporządzaniu.
3. Protokół głosowania komisja podaje do publicznej wiadomości.
§ 31. Tryb przekazywania i przyjmowania protokołów i innych dokumentów ustala Miejska
Komisja Wyborcza do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi.

 

Rozdział 5.

 

Ustalanie i ogłaszanie wyników wyborów
§ 32. 1. Na podstawie protokołów otrzymanych od obwodowych komisji wyborczych, Miejska
Komisja Wyborcza do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi ustala wyniki głosowania i wyborów dla okręgu wyborczego poprzez ustalenie:
1)liczby ważnych głosów oddanych na poszczególne listy;
2)kolejności kandydatów w obrębie poszczególnych list kandydatów na podstawie liczby uzyskanych
ważnych głosów;
3)podziału mandatów pomiędzy listy kandydatów w sposób następujący:
a) liczbę głosów ważnie oddanych na każdą z list w okręgu wyborczym dzieli się kolejno przez 1; 2;
3; 4; 5 i dalej, aż do chwili, gdy z otrzymanych w ten sposób ilorazów da się uszeregować tyle
kolejno największych liczb, ile wynosi liczba mandatów do rozdzielenia między listy,
b) każdej liście przyznaje się tyle mandatów, ile spośród ustalonego w powyższy sposób szeregu
ilorazów przypada jej liczb kolejno największych,
4)składu osobowego Rady.
2. Jeżeli lista uzyska więcej mandatów niż wynosi liczba kandydatów na tej liście, nie obsadzone
mandaty uzupełnia się z pozostałych list proporcjonalnie do udziału każdej z list w ogólnej liczbie
mandatów według zasady określonej w ust. 1 pkt 3.
3. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów w obrębie listy otrzymało równą liczbę głosów
uprawniającą do przyznania im mandatu, o pierwszeństwie rozstrzyga miejsce kandydata na liście,
ustalone przez zgłaszających listę.
§ 33. Miejska Komisja Wyborcza do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi w ciągu 30 dni
od dnia wyborów podaje do publicznej wiadomości w postaci obwieszczenia wyniki głosowania i wyniki
wyborów do Rady.
§ 34. 1. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta
Łodzi o wynikach wyborów ogłasza się na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Łodzi przy ul.
Piotrkowskiej 104 i tablicy informacyjnej Delegatury Łódź-Bałuty Urzędu Miasta Łodzi.
2. W obwieszczeniu podaje się liczbę:
1)wyborców, którym wydano karty do głosowania;
2)oddanych kart do głosowania;
3)kart ważnych;
4)kart nieważnych;
5)głosów ważnie oddanych na każdą listę;
6)głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów;
7)nazwiska i imiona wybranych członków Rady.
§ 35. 1. W ciągu 7 dni od dnia zakończenia wyborów, wyborca, o którym mowa w § 3, może
wnieść na piśmie protest do Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta
Łodzi przeciwko ważności wyborów.
2. Przedmiotem protestu może być wyłącznie naruszenie przepisów niniejszej ordynacji.
3. Miejska Komisja Wyborcza do spraw jednostek pomocniczych rozpatruje protest, o którym
mowa w ust. 1, w terminie do 14 dni od jego wniesienia. Postanowienie Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi jest ostateczne.

 

Rozdział 6.

 

Wygaśnięcie mandatu członka Rady
§ 36. 1. Wygaśnięcie mandatu członka Rady następuje wskutek:
1)śmierci,
2)zrzeczenia się mandatu;
3)utraty prawa wybieralności;
4)prawomocnego wyroku sądu, orzeczonego za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
5)zmiany stałego miejsca zamieszkania poza obszar Osiedla;
6)nieusprawiedliwionej absencji w posiedzeniach organu uchwałodawczego Osiedla, przekraczającej
50% liczby odbytych posiedzeń w ciągu 12 miesięcy, licząc od daty pierwszej nieusprawiedliwionej
nieobecności, na wniosek Rady.
2. Wygaśnięcie mandatu członka Rady w przypadkach określonych w ust. 1 stwierdza Miejska
Komisja Wyborcza do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi.
§ 37. W razie wygaśnięcia mandatu członka Rady, Miejska Komisja Wyborcza do spraw jednostek
pomocniczych Miasta Łodzi stwierdza wstąpienie w jego miejsce kandydata, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów na liście, z której został wybrany. W przypadku braku kandydatów stosuje się odpowiednio postanowienia § 32 ust. 2.
§ 38. Jeżeli wskutek wygaśnięcia mandatów, których obsadzanie w trybie § 37 nie było możliwe,
skład Rady zmniejszył się o więcej niż o ¼, przeprowadza się wybory uzupełniające do Rady, chyba że do zakończenia kadencji Rady zostało mniej niż 6 miesięcy.