O nas

Jednostki pomocnicze Miasta - osiedla stanowią najniższy, pomocniczy, szczebel samorządu miejskiego i ściśle współdziałają z Radą Miejską w Łodzi i Prezydentem Miasta oraz uczestniczą w życiu lokalnych wspólnot mieszkańców Miasta. Utworzone zostały uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Statutu Miasta Łodzi. Na terenie Miasta działa 36 jednostek pomocniczych - osiedli. Ukonstytuowanie osiedla jako jednostki pomocniczej Miasta następuje w wyniku przeprowadzenia ważnych wyborów do organu uchwałodawczego osiedla.

 

Uchwałami Rady Miejskiej osiedlom nadano statuty określające ich organizację i zakres działania. Organami osiedla są: rada osiedla i zarząd osiedla. Nadzór i kontrolę nad działalnością organów osiedla w zakresie zgodności z prawem sprawuje Rada Miejska w Łodzi i Prezydent Miasta. Działalność statutowa osiedli finansowana jest ze środków przyznawanych im corocznie przez Radę Miejską.

 

Do zakresu działania osiedla należą sprawy publiczne o zasięgu lokalnym, w tym:

inicjowanie, wspieranie oraz organizowanie działań mających na celu zaspokajanie potrzeb mieszkańców Osiedla;

-opiniowanie projektu budżetu Miasta;

-uczestnictwo przedstawiciela Rady Osiedla, będącego pracownikiem Urzędu Miasta Łodzi lub miejskiej jednostki organizacyjnej, w komisjach przetargowych organizowanych przez miejskie jednostki organizacyjne, w tym administracje nieruchomościami, w zakresie spraw w całości realizowanych na obszarze Osiedla wraz z oceną realizacji tych zadań, podejmowanie, wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska, przyrody i zieleni miejskiej na terenie Osiedla;

-współdziałanie z organami Miasta, Policją, Strażą Miejską i Strażą Pożarną w zakresie utrzymania ładu, porządku publicznego, bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania patologiom społecznym na terenie Osiedla;

-współdziałanie z organizacjami społecznymi i innymi podmiotami w tworzeniu na terenie Osiedla świetlic i klubów osiedlowych dla dzieci, młodzieży i pozostałych mieszkańców;

-współdziałanie z administracjami nieruchomościami istniejącymi na terenie Osiedla w zakresie zarządzania i dbałości o stan mienia komunalnego, wskazywania niezbędnych, priorytetowych do wykonania remontów, udziału w odbiorze wykonywanych prac;

-współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w sprawach istotnych dla Osiedla;

ocenę funkcjonowania miejskich jednostek organizacyjnych działających na terenie Osiedla w sferze użyteczności publicznej;

-wnioskowanie o kontrolę miejskiej jednostki organizacyjnej działającej na terenie Osiedla w sferze użyteczności publicznej, z wyłączeniem jednostek organizacyjnych, które zakresem działania obejmują całe miasto;

-wyrażanie opinii oraz występowanie z postulatami i wnioskami do organów Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych we wszystkich sprawach należących do Miasta, a dotyczących Osiedla;

-występowanie do przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi, komisji Rady, radnych oraz Prezydenta Miasta Łodzi z wnioskami o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawach dotyczących Osiedla;

-wnioskowanie o przekazanie zadań oraz składników mienia komunalnego w celu współdziałania przy realizacji spraw, w części dotyczącej Osiedla, z zakresu: placów zabaw, świetlic, klubów, boisk i terenów rekreacyjnych;

-uczestnictwo przedstawiciela Rady Osiedla w radach programowych miejskich instytucji kultury, oświatowych i sportowo-rekreacyjnych działających na obszarze Osiedla;

-zgłaszanie wniosków i opinii do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w trakcie ich sporządzania;

-opiniowanie projektów uchwał i innych rozstrzygnięć organów Miasta, w części dotyczącej Osiedla, w sprawach: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zbywania nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych będących własnością Miasta, lokalizacji inwestycji miejskich wraz z oceną ich oddziaływania na środowisko na terenach będących własnością Miasta, planu rzeczowego i finansowego budowy i remontów obiektów komunalnych, w tym: dróg i ulic oraz ich oświetlenia, wodociągów, kanalizacji, sieci zaopatrujących w energię elektryczną i cieplną budynki mieszkalne, urządzeń sportowych;

-planu rzeczowego i finansowego zakładania i utrzymania zieleni miejskiej oraz terenów rekreacyjnych, przeznaczania wolnych lokali użytkowych będących własnością Miasta, zmiany przeznaczenia miejskich obiektów oświatowych, służby zdrowia, kultury, pomocy społecznej, sportu i rekreacji, lokalizacji punktów handlowych, gastronomicznych, usługowych i targowisk oraz punktów sprzedaży i konsumpcji alkoholu oraz cofania wydanych w tym zakresie zezwoleń, przebiegu tras linii komunikacyjnych lokalnego transportu zbiorowego oraz rozmieszczenia przystanków;

-opiniowanie wykonania budżetu Miasta w zakresie zadań własnych realizowanych przez delegaturę Urzędu Miasta Łodzi.